Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Dienstverlener : Inner-Fit, gevestigd Plataanhof 33 5664VA Geldrop.

Dienst : die dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen verschillende soorten massages zijn, beweegprogramma’s, handelingen en advies ter verbetering van de gezondheid.

Klant : De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd.

Werknemer : Het personeelslid of relatie van de Klant.

Opdracht : Een overeenkomst waarbij tegen betaling door de Klant, diensten worden verleend door Inner-Fit.

Contract : Een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde of onbepaalde duur waarbij tegen betaling door de Klant, diensten worden verleend door Inner-Fit

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Inner-Fit enerzijds en de Klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant

c. Geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen na verzenddatum tenzij anders is vermeld.

d. Indien bij een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Inner-Fit aan de Klant schriftelijk bericht heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Inner-Fit zijn bevestigd.

b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

c. Wanneer door Inner-Fit gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Inner-Fit op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Inner-Fit één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken Klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Inner-Fit zijn bevestigd.

b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in art. 4 d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.

c. Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 1 jaar loopt vanaf de startdatum behoudt Inner-Fit zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Inner-Fit zal de Klant 1 maand voor de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De Klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Inner-Fit binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform art. 13.

d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Inner-Fit om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Inner-Fit is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de klant door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald wordt deze aangegaan voor de duur van een half jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in de overeenkomst of offerte. Indien de Klant wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant.

b. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders dan wijzigingen conform art. 4d en/of 9b zal Inner-Fit de Klant tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De Klant wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij Inner-Fit binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die Inner-Fit aan de Klant zal leveren omvat de in de overeenkomst of offerte vernoemde diensten.

b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Inner-Fit alles in het werk stellen een vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Annulering

a. Behandelafspraken in de praktijk van Inner-Fit kunnen uiterlijk 24 uur voor de behandeling worden afgezegd. Een afspraak die voor maandag staat dient echter vrijdag 17.00 uur worden afgezegd.

b. Bij het niet tijdig afzeggen, dan wel niet komen opdagen geeft Inner-Fit het recht om het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

c. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Inner-Fit 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de Klant in rekening gebracht.

d. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Inner-Fit gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Verantwoordelijkheden klant

a. De Klant zal een geschikte ruimte voor de masseur ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren.

b. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Inner-Fit inzake het assisteren bij het opstellen van een behandelschema en het eventueel innen van eigen bijdragen door werknemers gedurende de contractperiode van de dienstverlening. De contactpersoon zal tevens zorg dragen voor een tijdige melding van veranderingen in het behandelschema.

c. Klant zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de te leveren dienstverlening, werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.

Artikel 9. Tarieven

a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn gedurende de contractperiode geldig in die zin dat Inner-Fit met een termijn van 60 kalenderdagen eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

b. Inner-Fit behoudt zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal Inner-Fit dit schriftelijk aan Klant kenbaar maken.

Artikel 10. Geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit dor de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijk informatie ontvangt, zal slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

b. Inner-Fit verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

c. Vertrouwelijke informatie over de client die Inner-Fit gedurende de behandeling dan wel op enige andere wijze ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd in art. 10.e van toepassing is.

d. De cliënt heeft het recht om het dossier dat Inner-Fit van hem/haar bijhoudt in te zien. De cliënt kan Inner-Fit verzoeken tot correctie van het in het dossier opgenomen gegevens. Enkel de gegevens die direct of indirect betrekking hebben op de behandeling worden in het dossier opgenomen.

e. Het is Inner-Fit toegestaan om de persoonsgegevens van de client aan een derde te verstrekken:

  1. indien de cliënt daar uitdrukkelijk zijn/haar toestemming voor heeft gegeven.
  2. in het kader van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk procedure
  3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Inner-Fit
  4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
  5. bij verdenking van fraude of andere illegale praktijken
  6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Inner-Fit met toestemming voor onder punt 1 genoemde voorwaarde

f. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Inner-Fit gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Inner-Fit zicht ter zake niet kan beroepen op wettelijk, dan wel door de bevoegd rechte erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Inner-Fit niet gehouden tot schade vergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 11. Facturering en betaling

a. Tenzij anders overeengekomen betaalt de cliënt contant of middels een digitaal betaalverzoek na de behandeling. De cliënt ontvangt desgewenst een factuur.

b. Masseur zal met regelmaat de uitgevoerde behandelingen bij de Klant (en) conform onderlinge afspraak met Inner-Fit aan Inner-Fit doorbelasten waarna Inner-Fit een (verzamel) factuur naar Klant verstuurt.

c. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, Inner-Fit te betalen.

d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. De verplichtingen van Inner-Fit tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de Klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

e. Alle buiten rechterlijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

f. Voor het geval naar het oordeel van Inner-Fit de financiële positie van de Klant risico’s met zich mee brengt, is Inner-Fit gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

a. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de cliënt en Inner-Fit gezamenlijk doorbrengen en daarna.

b. Inner-Fit is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt. Inner-Fit adviseert dan ook zijn cliënten zijn/haar eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

c. Inner-Fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Inner-Fit is uitegegaan van de door de client verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

d. Inner-Fit is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt de verstrekte instructie van Inner-Fit niet heeft opgevolgd.

e. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt uit welke hoofde ook jegens Inner-Fit vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat cliënt deze rechten en/of bevoegdheden jegens Inner-Fit kan aanwenden.

Artikel 13. Tussentijdse ontbinding

a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien;

• De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.

• Ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelingen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

• De klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten, is de Klant gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.

c. Inner-Fit en Klant zijn gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien zij dit ingevolge van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk achten. De opdrachtnemer behoud de recht verandering aan te brengen in de bovenstaande beleidsnormen.

Artikel 14. Klachten

a. Alle klachten of onvolkomenheden, betreffende behandeling of rond de behandeling, dienen binnen 2 weken na behandeling schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de behandelaar.

b. De klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken om tot een oplossing te kunnen komen.

c. Indien de klacht door Inner-Fit niet naar tevredenheid van de cliënt is afgehandeld, kan de cliënt de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van het NGS te bereiken via het hoofdkantoor van het NGS, Postbus 421, 3720AK Bilthoven; Tel: 088-7308500.

Artikel 15. Overmacht.

a. Inner-Fit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhindert wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen dien in feite buiten de macht van Inner-Fit liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden; extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren; oorlogen en oorlogsgevaren; branden; storingen en ongevallen in het bedrijf; ziekte van de natuurlijke persoon die eventueel namens Inner-Fit de overeenkomst uitvoert; het opleggen van heffingen, of door de overheid nemen van andere maatregelen, wijzigingen in de feitelijke omstandigheden teweegbrengen.

b. Inner-Fit behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de behandeling te wijzigen, dan wel de behandeling door een andere therapeut te laten uitvoeren.

c. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Inner-Fit niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen Inner-Fit als de cliënt gehouden zijn om deze te benutten.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

a. Elke overeenkomst tussen Inner-Fit en de cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

b. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen cliënt en Inner-Fit zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Inner-Fit is gelegen.

Deze algemene voorwaarde is voor het laatst aangepast op 19-10-2020.